Loading

Inwoners van dorpen Ten Boer zetten zich in voor groene leefomgeving

Prettig leven in een herkenbaar landschap waar je je thuis voelt. Een landschap met bloemrijke wegen en paden waar vogels, vlinders en insecten het goed hebben. Een omgeving waar je mensen kunt ontmoeten en die uitnodigt tot bewegen. Dit zijn een aantal wensen van inwoners van het gebied Ten Boer om de leefomgeving meer groen en aantrekkelijk te maken. Gemeente Groningen en Landschapsbeheer Groningen hebben in dorpsgesprekken veel ideeën opgehaald, verrijkt met hun kennis van het landschap en het plan ‘Bloeiend Perspectief’ uitgewerkt. Dit plan loopt van 2024 tot en met 2030. Het Nationaal Programma Groningen (NPG) ondersteunt Bloeiend Perspectief en stelt € 4.572.000 beschikbaar.

Het landschap van Ten Boer is grootschalig en open. Het Damsterdiep en de Oude Stadsweg zijn belangrijke lijnen. Kenmerkend zijn het agrarisch grondgebruik, bomen en struwelen langs paden en wegen en het netwerk van sloten en bermen. Ook zien we groen erfgoed: beplantingen rondom begraafplaatsen, rondom borgen en boerenerven.
Door aanleg van wegen en toename van landbouw zijn bepaalde plekken in het landschap veranderd of zelfs verdwenen. Inwoners zijn minder tevreden over de leefomgeving en maken zich zorgen over de afname van biodiversiteit. Voor de gemeente Groningen alle reden om samen aan de slag te gaan.

Binnenkort starten allerlei projecten. Groene ontmoetingsplekken en vaar- en kanoroutes worden aangelegd en hersteld. Ook start de aanleg van bloeiende bermen, vergroening van wegen, het zichtbaar maken van contouren van oude wierden en borgen, het herstellen van boerenerven en het vergroten van de biodiversiteit op begraafplaatsen. Alle projecten dragen bij aan de verbetering van de kwaliteit van de woonomgeving in een gebied waar inwoners te maken hebben met de ernstige gevolgen van gaswinning. 

Voor en samen met inwoners wordt het landschap ingericht. Het vergroten van de tevredenheid van inwoners over de kwaliteit van de leefomgeving is de belangrijkste doelstelling van het programma. Een mooi gevolg is dat het programma leidt tot meer banen in de groene sector. Op deze manier hebben inwoners van het gebied meer perspectief op een baan en wordt de arbeidsmarkt in het gebied versterkt.

Landschapsbeheer Groningen leidt het meerjarige programma Bloeiend Perspectief vanuit kennis op het gebied van cultuurhistorie, ecologie, landschapsontwerp en duurzaam beheer. Dit gebeurt vanuit een nauw samenwerkingsverband met inwoners, drie bedrijven in de groenvoorziening en de gemeente Groningen. Nationaal Programma Groningen maakt de uitvoering mogelijk.