What are you looking for?
Loading

Privacyverklaring

De gemeente Groningen maakt gebruik van persoonsgegevens voor het goed uitvoeren van de gemeentelijke taken. De gemeente werkt steeds meer digitaal. Daardoor wordt de dienstverlening van de gemeente sneller, eenvoudiger en kwalitatief beter.

De gemeente gaat op een zorgvuldige manier om met persoonsgegevens.
De gemeente vindt het belangrijk om u te informeren over welke persoonsgegevens zij verzamelt, waarom zij dat doet. En op welke wijze zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft.

Wettelijke grondslag en doel voor de verwerking

De gemeente zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor een duidelijk omschreven doel worden verzameld en verwerkt. De gemeente mag persoonsgegevens alleen verwerken als de wet het toelaat.

Niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk

De gemeente verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Waar mogelijk worden geen persoonsgegevens verwerkt. Op die manier wordt voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken inwoner zoveel mogelijk beperkt.

Bewaartermijn

Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de wettelijke taken goed uit te kunnen oefenen, of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Hierbij volgt de gemeente de diverse wetten waarin dit is geregeld, zoals de Archiefwet. Voor medische gegevens is dit geregeld de Jeugdwet.

Integriteit en vertrouwelijkheid

De gemeente gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en hebben alleen die personen toegang tot de persoonsgegevens die dat nodig hebben om hun werk te kunnen doen. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt de gemeente voor passende beveiliging van de persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.

Delen met anderen

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt de gemeente afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet en worden door de gemeente gecontroleerd.

Proportionaliteit

De inbreuk op de belangen van de betrokken burgers moet in verhouding zijn tot het doel dat de gemeente heeft.

Rechten op inzage, correctie en verwijdering

Als betrokkene hebt u het recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht deze te laten wijzigen of verwijderen en het recht om data op te vragen om die zelf door te kunnen geven (dataportabiliteit). Verder heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toestemming

Soms is uw toestemming nodig om uw persoonsgegevens te verwerken. Als dat het geval is, vraagt de gemeente uw toestemming. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken. De gemeente legt uit hoe u dit kunt doen.

Profiling

De gemeente maakt onder strikte voorwaarden gebruik van profiling. Profiling is een vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegeven, waarbij aan de hand van gegevens bepaalde persoonlijke aspecten worden geƫvalueerd. De gemeente doet dit om de kwaliteit van haar dienstverlening en uitvoering van haar taken te verbeteren.

Register van verwerkingen

De gemeente heeft een 'Register van verwerkingen van persoonsgegevens'. Dit register publiceren we in 2023 op de website.

Cookies

In de Proclaimer kunt u meer lezen over het gebruik van cookies op de website.

Hebt u een vraag? Stuur een bericht via het contactformulier en vul als onderwerp 'Privacy' in. Of bel 14 050.